O nás

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka je príspevková organizácia Mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na jej rozpočet. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok s prostriedkami, ktoré jej určí zastupiteľstvo.